Dnes je streda, 27.október 2021, meniny má: Sabína
Čas čítania
6 minutes
Zatiaľ prečítané

Nebojte sa porúch učenia

máj 05, 2016 - 17:10
Špecifické poruchy učenia existujú pravdepodobne tak dlho, ako ľudská vzdelanosť. Dnes je čítanie a písanie nevyhnutnou dennou potrebou, prostriedkom získavania a spracovania množstva informácií a spoločenskej komunikácie. Aj preto by sme pred spomínanými poruchami nemali zatvárať oči, ale priamo im čeliť. Otázka, je, či vôbec vieme, ako...
Foto: 
pixabay.com

Ešte si spomínate, s akým nadšením sa váš prváčik či prváčka hrnuli do školy? Ako sa tešili – a vy istotne spolu s nimi – že sa konečne naučia čítať, písať a počítať. A teraz ruku na srdce: aká bola vaša reakcia, keď sa objavili prvé problémy v ich učení? Zvládli ste v pokoji a s chladnou hlavou ustáť oznámenie učiteľky, prípadne školského psychológa, že vaše dieťa možno trpí jednou z porúch učenia? Viete, ako s nimi môžete pracovať a pomôcť tak svojmu dieťaťu?

Uvedomte si jedno: Akékoľvek zaostávania a problémy výrazne ovplyvňujú celkový budúci vzťah dieťaťa ku škole a vzdelávaniu. Vstup dieťaťa do školy je životná skúška a stresujúci faktor nielen pre dieťa, ale aj pre rodiča. Niektorí rodičia pristupujú k nástupu dieťaťa do ZŠ bez emócií, iní to prežívajú oveľa intenzívnejšie ako ich dieťa. Obávajú sa záťaže pre dieťa, ale aj pre nich, ako to časovo zvládnu. Odborníci v tomto kontexte upozorňujú, že je dôležité vnímať vstup do základnej školy veľmi prirodzene a prácu pre rozvoj dieťaťa nebrať ako záťaž. To, čo ako rodič spravíte pre dieťa v tomto veku, neskôr zhodnotí dvakrát. Vy ste tí, ktorí môžu pomôcť dieťaťu pri vytvorení dobrých učebných návykov. Na začiatku školskej dochádzky deti zväčša potrebujú vašu asistenciu, ale neskôr budú stavať na dobrom základe.

Univerzálne metódy a odporúčania, ktoré by pomohli všetkým žiakom s poruchami učenia, neexistujú, lebo každý žiak má individuálne vzorce narušenia schopností. Dôležité je preto postupovať individuálnym tempom — spomalene. Umožnite dieťaťu, aby si jednotlivé zručnosti správne osvojil a dostatočne precvičil. Nepridávajte mu ťažšie typy úloh, pokiaľ nemá osvojené učivo na nižšej úrovni.

Prax však potvrdila, že základom úspechu je pozitívna motivácia, teda neukazovať dieťaťu, čo nevie, ale stavať na tom, čo dokáže. LEN jednota pôsobenia pedagóga, rodiča a terapeuta je základom pre úspešné napredovanie žiaka s poruchou učenia.

Dyskalkúlia – keď čísla nie sú kamaráti

Nedokáže vaše dieťa poznať rozdiely medzi dvoma a viac predmetmi? Nechápe, že ak je niečo väčšie než to druhé, potom to druhé musí byť menšie než to prvé a opačne? Pozorujete u neho problémy s členením predmetov podľa farby, tvarov či veľkosti? Mali by ste byť ostražití! Aj takto sa totiž môže prejavovať dyskalkúlia – špecifická porucha učenia pre matematické operácie.

Matematika už na základnej škole súvisí s procesom vysokého stupňa  abstrakcie, keď dieťa musí postupne prestať vnímať viditeľné vlastnosti predmetov a musí začať chápať, že medzi určitými skupinami existuje niečo spoločné. Ak si k tomu pridáte neschopnosť porozumieť významu bežného matematického pojmoslovia, slovne označovať množstvo a počty predmetov, operačných znakov a matematických úkonov vôbec, či neschopnosť písať matematické znaky, viete si vôbec predstaviť, čo asi prežíva žiačik s dyskalkúliou pred každou hodinou matematiky?

Existuje veľmi veľa typov dyskalkúlie, stále ale platí, že chápanie aritmetiky si vyžaduje schopnosť porozumieť jazyku, slovám, ktoré používame na vysvetlenie úlohy. Preto môže byť dyskalkúlia spojená aj s problémami s čítaním a porozumením čítaného textu. Schopnosť čítať presne a s porozumením sa vyžaduje na pochopenie napísanej aritmetickej úlohy. Riešenie slovnej úlohy je pre tieto deti problémom z viacerých  dôvodov: nedokážu si prečítať text slovnej úlohy s porozumením, nepochopia ani matematickú stránku úlohy, ak majú navyše problémy s dysgrafiou, nedokážu ani zapísať zadanie úlohy ani príklad na výpočet.

Niektoré prejavy dyskalkúlie:

 • Dieťa nechápe, že nezáleží na tom, či sa počítajú prvky sprava doľava, zdola nahor, prisúvajúc alebo odsúvajúc ich od seba — poradie sčítaných predmetov nemení konečný výsledok.
 • K typickým prejavom patrí neistota, nespoľahlivosť pri vymenovávaní číselného radu vzostupne i zostupne — po jednom, po násobkoch, neschopnosť chápať zdanlivo jasné pojmy matematického slovníka —pred, za, hneď pred, hneď za, kvantifikátory všetci, nikto, každý.
 • Žiak nediferencuje pojmy „o 4 viac“ a „4-krát viac“.
 • Nedokáže vyjadriť slovami zmysel alebo význam pozície danej číslice v čísle, má problémy s určovaním počtu jednotiek, desiatok, stoviek.
 • Pri ťažšej forme nie je žiak schopný prečítať izolovane číslice alebo jednoduché operačné znaky (+, —, :, ×, >, <, ≠).
 • Pri ľahšej forme nie je žiak schopný prečítať viacmiestne číslo s jednou alebo viacerými nulami uprostred, číslo napísane nie vodorovne, ale zvislo, odmocniny, desatinné číslo a pod.
 • Môže čítať „opačne“ (12 namiesto 21), môže uvádzať len izolované číslice (2, 3, 8 namiesto 238, prípadne 20 028 ako 200 28).
 • Pri čítaní jednociferných čísiel môžu byť prítomné tvarové zámeny (9 — 6, 1 — 7), ale aj problémy s čítaním rímskych a desatinných čísiel.
 • Žiak s poruchou sa ťažko učí malú násobilku, nechápe pojem najbližšieho menšieho násobku.
 • Nerešpektuje prednosť operácií násobenia a delenia pred sčítaním a odčítaním.

TIPY ako BOJOVAŤ s DYSKALKÚLIOU

 • Nechajte dieťa „myslieť nahlas“, t.j. komentovať slovne svoje činnosti.
 • Kontrolujte jeho postup a v prípade potreby nesprávny krok ihneď opravte.
 • Zložitejšie príklady sa snažte rozdeliť na čo najmenšie kroky.
 • Automatizujte kroky: niektoré medzičlánky vynechávajte, až kým dieťa celú operáciu neurobí rýchlejšie a s menším vypätím síl.
 • Ak dieťa robí chyby v úlohe, ktorá sa zdá byť zvládnutá, vráťte sa späť k pomocným krokom, k verbalizácii až manipulácii.

POZOR!: Pomalé pracovné tempo, ktoré sa významne podieľa na vzniku problémov, môžete  ovplyvniť len veľmi ťažko. Je to dlhodobá záležitosť podmienená osobnostnými charakteristikami dieťaťa. K zrýchleniu pracovného tempa môže prispieť  napr. zautomatizovanie činností, vyššia sebadôvera.

Overené praktické postupy pre učiteľa aj rodiča pri domácej príprave

 • Tolerujeme chyby vzniknuté zámenou znamienka (+  za -, × za :).
 • Pri písomnom nácviku matematických operácií tolerujeme chyby z nesprávneho odpísania čísiel.
 • Pri nácviku matematických operácií volíme ľahké čísla, aby sa žiak  mohol sústrediť na nacvičovaný postup a nerozptyľoval sa rozmýšľaním o náročnejších spôsoboch.
 • Pri nácviku písomného delenia či násobenia používame u žiakov s dyskalkúliou dostatočne dlhú dobu len čísla obsahujúce číslice 1 — 4, napr. 243 × 2. Až keď si žiak osvojí príslušný postup, používame väčšie čísla.
 • Ak žiak nezvláda násobilku, je lepšie dovoliť mu pozrieť sa do tabuľky násobkov, ako by mal výsledky len hádať.
 • Pri slovných úlohách na násobenie a delenie viaccifernými číslami tolerujeme používanie kalkulačky, prípadne dáme žiakovi menej  príkladov, aby stihol vypočítať celú písomnú prácu.
 • Osvedčilo sa riešiť so žiakmi slovné úlohy pomocou manipulácie s predmetmi.
 • Pri slovných úlohách tolerujeme aj netradičné spôsoby riešenia.  Žiakom so zníženým logickým myslením pomáhame pri vypracovaní  zápisu matematickej úlohy. Umožníme mu zápis čiastočných výsledkov — medzivýsledkov.
 • Pred ústnym alebo písomným skúšaním mu dáme podobné príklady a úlohy na domácu prípravu.
 • Tolerujeme používanie názoru (prstov) a znížené pracovné tempo.

ss.png

Foto: 
Raabe

Rodičia detí, u ktorých je podozrenie na niektorú zo špecifických porúch učenia dnes už majú veľa možností na to, ako tieto poruchy eliminovať aj v domácej príprave do školy. Nemusia, a ani by nebolo dobré, aby sa v ich náprave spoliehali len na školu. Ideálnou pomôckou sú napríklad RAABE pracovné zošity Kuliferdo – špecifické poruchy učenia, ktoré prinášajú celý rad tých najrôznejších cvičení na trénovanie orientácie, zrakového, sluchové vnímania, grafomotoriky, či pozornosti.

Zdroj: RAABE, Pracovné zošity Kuliferdo – pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia.  

POZOR!: Päťminútovky v škole, ale ani doma sú nevhodné pre žiakov s pomalým pracovným tempom a pre tých, ktorí si nové vedomosti iba osvojujú. Pomalý žiak pracuje v strese, vynecháva príklady, škrtá, nesústredí sa. Žiak, ktorý učivo nemá osvojené, nemá čo upevňovať a výsledky háda.

Nielen pre dyskalkúlii, ale prakticky pri každej poruche učenia a hodnotení práce dieťaťa s akoukoľvek poruchou učenia, by malo byť samozrejmosťou hodnotiť vždy len to, čo dieťa stihlo, nie to, čo nevypracovalo.

PRETO:

 • Ponechávajte dlhší čas na rozmyslenie.
 • Nelimitujte časovo riešenie úloh.
 • Prihliadajte VŽDY aj na vynaložené úsilie a svedomitosť dieťaťa.
 • Pri slovných úlohách na násobenie a delenie viaccifernými číslami tolerujte používanie kalkulačky.
 • V prípade výrazných ťažkostí je vhodnejšie porovnávať výkony dieťaťa vzhľadom na neho samého, nie spolužiakov-rovesníkov.

 

Autor: RAABE
Podľa: Žiak so ŠVVP v 1. až 4. ročníku základnej školy - PhDr. Janka Zajacová,Špeciálno-pedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole, Bratislava

- - Inzercia - -