Dnes je nedeľa, 17.október 2021, meniny má: Hedviga
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Petržalka výrazne pomáha svojim školám

október 18, 2019 - 15:34
Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka aktívne podporujú rozvoj inkluzívneho vzdelávania na petržalských školách. Na septembrovom zastupiteľstve schválili sumu vo výške 60 230 € na platy pre chýbajúcich asistentov učiteľa. Aj vďaka tomuto kroku bolo možné prijať 27 nových asistentov učiteľov v 10 základných školách v pôsobnosti mestskej časti Petržalka.
Foto: 
glob.sk

Podiel žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) v základných školách je na Slovensku štvrtý najvyšší v Európe a za posledných 10 rokov narástol o viac ako tretinu. Efektívne vzdelávanie nielen žiakov so ŠVVP sú odborní zamestnanci a asistenti učiteľa. Napomáhajú podpore a prístupu všetkých detí ku kvalitnému a dostupnému vzdelávaniu.

Stúpajúci trend žiakov so ŠVVP zaznamenalo aj oddelenie školstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka.  V súčasnej dobe je do školského kolektívu začlenených pre šk.rok 2019/2020  241 žiakov a nezačlenených je ešte 240 žiakov. Avšak počet asistentov v predchádzajúcom školskom roku 2018/2019 bol iba 8,5 úväzku pre celú Petržalku.

 Vedenie mestskej časti sa rozhodlo na vzniknutú situáciu reagovať. Základné školy požiadali Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR o pridelenie finančných prostriedkov na asistentov učiteľa. Ministerstvo školstva prideľuje z nenormatívnych prostriedkov počet asistentov učiteľov podľa výkazov, ktoré školy predkladajú aj s odporúčaním odborníkov. Tento počet bol sotva tretinou toho, čo predložili základné školy ako svoju potrebu.

 “Celková potreba na školský rok 2019/2020 bola 27 úväzkov pre asistentov učiteľov na Základných školách. Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR zafinancovalo 15 úväzkov a preto sa mestská časť rozhodla dofinancovať 12 chýbajúcich úväzkov” uvádza Lýdia Ovečková, zástupkyňa starostu MČ Bratislava-Petržalka a ďalej dodáva, že: “aj vďaka tejto podpore, bolo možné vyhovieť 10 základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, aby naplnili potrebu chýbajúcich asistentov učiteľov.

 Svoje stanovisko vyjadril aj zástupca Slovenskej komory učiteľov PaedDr. Viktor Križo: „Slovenská komora učiteľov víta snahu MČ Petržalka systémovo zvyšovať kvalitu a dostupnosť vzdelávania pre všetky deti a zároveň podporovať najdôležitejšie vzťahové osoby, akými sú okrem rodičov aj učitelia, asistenti a odborní pracovníci škôl. Veríme, že takéto pozitívne príklady praxe budú inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávy v snahe nielen opravovať strechy a budovy, ale zaujímať sa aj o aktérov vzdelávania v školách a podporovať ich. A hoci dnes samospráva musí suplovať v mnohých oblastiach Ministerstvo školstva a štát, predsa sú takéto kroky ukážkou aktívnej snahy preberať zodpovednosť za situáciu v školách a napomáhať jej.“

 Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením: „Vysoko oceňujeme aktívny prístup MČ Petržalka, ktorá sa rozhodla riešiť nedostatok asistentov učiteľa z titulu svojich zriaďovateľských kompetencií a neostala ľahostajná k potrebám rodín detí so ŠVVP. Veríme, že spoločné vzdelávanie detí s a bez znevýhodnenia je nielen možné, ale doslova potrebné pre budúcnosť všetkých detí a žiakov, len tak máme možnosť žiť vo vzájomnej akceptácií a jednej inkluzívnej komunite.“  povedala Jana Lowinski, štatutárka organizácie a dodáva: „Inklúzia nie je chyméra, môžeme ju žiť už teraz, záleží na našich činoch a toto je jeden z nich. Ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Inzercia - -